REGULAMIN PLACU ZABAW

Przedszkola Prywatnego

„CHATKA PUCHATKA 2”

W Lublinie, ul. Bogdanówka 9

 

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.).

1.     Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie
i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Prywatnego „Chatka Puchatka 2” w Lublinie, ul. Bogdanówka 9.

2.     Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 2,5 do lat 6.

3.     Przed wyjściem dzieci na plac zabaw - teren sprawdzany jest przez, pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).

4.     Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.

5.     Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.     Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

7.     Zabrania się w szczególności:

- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia zieleni,

- wprowadzania zwierząt.

8.     Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast
i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola lub jego zastępcy.

9.     W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim
i z nauczycielem, jak również podczas zabaw po zajęciach przedszkolnych.

10.  Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor Przedszkola, jego zastępca oraz  nauczyciele prowadzący  zajęcia.

11. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, lub jego zastępcę.

12. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU !!!