Dane o dziecku:

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:

Dane dotyczące rodziców / opiekunów:
Matka


OjciecOświadczenie:
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w wyznaczonych przez placówkę terminach.