REGULAMIN PLACU ZABAW

Przedszkola Prywatnego

„CHATKA PUCHATKA”

W Lublinie, ul. Kaskadowa 11

 

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.).

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Prywatnego „Chatka Puchatka” w Lublinie, ul. Kaskadowa 11.

2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 2,5 do lat 6.

3. Przed wyjściem dzieci na plac zabaw - teren sprawdzany jest przez, pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).

4. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.

5. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.    Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

7. Zabrania się w szczególności:

- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia zieleni,

- wprowadzania zwierząt.

8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola lub jego zastępcy.

9. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem, jak również podczas zabaw po zajęciach przedszkolnych.

10. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor Przedszkola, jego zastępca oraz  nauczyciele prowadzący  zajęcia.

11. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, lub jego zastępcę.

12. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU !!!