Wyboru programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych dokonują nauczycielki według określonych kryteriów oraz możliwości rozwojowych dzieci.

 • Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.
 • Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
 • Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu.
 • Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
 • Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.
 • Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
 • Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależność do wspólnoty europejskiej.
 • Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

W realizacji treści programowych uwzględniamy aktywizujące formy i metody pracy z dziećmi:

 • Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) – metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenką, przy muzyce dzieci mają szansę kształtować swoją wyobraźnię, zdolności twórcze. Rozwija także motorykę dziecka i sprzyja wielozmysłowemu poznawaniu otaczającej rzeczywistości. Metoda ta pomaga w integracji grupy.
 • Elementy metod Ruchu Rozwijającego - W. Sherborne, gimnastyki rytmizującej C. Orffa, oraz gimnastyki twórczej R. Labana i A. M. Kniessów - to specyficzne metody oparte na aktywności ruchowej dziecka, swoisty niewerbalny trening interpersonalny. Dzięki niemu dziecko uczy się jak być z innymi – zarówno z dziećmi jak i dorosłymi – oraz jak czerpać prawdziwą radość z tych relacji. Stawia pierwsze kroki na płaszczyźnie współpracy z innymi, wzbogaca swoje doświadczenia społeczne. Metody te wzbogacają i rozwijają wyobraźnię ruchową.
 • Elementy metodyki Marii Montessori pozwalające na sensoryczne poznawania świata w myśl hasła: „pomóż mi zrobić to samemu”.
 • Dziecięca matematyka (E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska) – metoda wspomagająca rozwój umysłowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci – opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom. 

Nasz absolwent:

Absolwent Prywatnego Przedszkola "Chatka Puchatka":

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej, nie zapominając o naturalnej potrzebie dziecka, jaką jest zabawa, szczególnie najmłodszego. Jest ona podejmowana dobrowolnie, zaspokaja wrodzoną aktywność, potrzebę doznań i działania.